Pozvánka na členskou schůzi za rok 2016

P o z v á n k a

na členskou schůzi za rok 2016

 Schůze se bude konat v úterý 16. května 2017 v 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého

 Program schůze:

  • Zpráva o činnosti představenstva
  • Zpráva Kontrolní komise
  • Schválení účetní závěrky
  • Zpráva o stavebním stavu domu
  • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
  • Schválení Domovního řádu
  • Různé
  • Závěr

Pozvánka je zveřejněna na www.bdstetinska.cz. Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména k výsledkům hospodaření BD a návrhu Domovního řádu jsou zveřejněny na www.bdstetinska.cz a byly rozeslány společně s pozvánkou.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 27. 4. 2017                                    Představenstvo BD